Informació sobre Teixit Empresarial i Associatiu a Pego

Teixit Empresarial

Teixit empresarial: En aquest apartat s'inclou informació sobre el nombre d'empreses classificades per sector i activitat econòmica a més de mostrar informació sobre els polígons industrials existents en el terme municipal. Aquest tipus d'informació, en combinació amb els indicadors inclosos en altres àrees permet fer una estimació del potencial empresarial a la zona que orienti als usuaris a l'hora d'establir projectes empresarials amb alt potencial d'èxit al territori.

Evolució anual

Distribució segons activitat principal

Evolució trimestral

Empreses segons sector d'activitat

Empreses segons tipus d'empreses

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Autònoms segons assalariats

Teixit Associatiu

Teixit associatiu: Relacionat amb l'apartat anterior, es mostra informació sobre l'activitat associativa a la zona, a més d'un directori d'associacions empresarials i no empresarials presents en el municipi de Pego.

Evolució anual

Taxa d'associacionisme

caValencià