Catàleg de serveis

Portada-Catalogo-servicios

En aquesta secció es recull la carta de serveis que des del Observatori Marina Alta s'ofereix al conjunt de la comarca i a la societat en general, amb l'objectiu de difondre coneixement sobre la realitat d'aquest territori i la seua evolució.

L'equip multidisciplinar encarregat d'aquest projecte posa a disposició de l'usuari una sèrie d'eines que passem a detallar. Entre els serveis oferits pel Observatori trobem…

Anàlisi / Àrees d'Interés

En la pròpia web del Observatori, es pot trobar informació estadística actualitzada i classificada per àrees d'interés dels principals indicadors socioeconòmics i laborals, tant a nivell municipal com supramunicipal. Aquesta informació es manté actualitzada constantment i es mostra a través de les següents àrees:

Aquest apartat recull informació sobre l'extensió territorial i característiques del territori de la Marina Alta i els municipis que la componen a través d'indicadors que permeten identificar les característiques territorials. Inclou informació referent a com està distribuïda la població en el territori i valoracions mediambientals tals com gestió de residus, qualitat i ús de l'aigua, entre altres.

Aquest àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors de la població resident a la Marina Alta. A través d'aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per a adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents en el territori.

Conéixer el mercat de treball d'un territori suposa un gran avantatge per al desenvolupament socioeconòmic ja que permet monitorar l'evolució del mercat de treball, identificar nínxols d'ocupació amb potencial de desenvolupament i adaptar les estratègies formatives, laborals i comunicatives de cara a millorar l'ocupabilitat de la població i millorar la productivitat de les empreses. A través d'aquest àrea s'ofereixen indicadors de la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interés per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en aquest.

Aquesta àrea contempla informació sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania. També s'inclou informació sobre les diferents infraestructures i dotacions locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

En aquest apartat s'inclou informació sobre el nombre d'empreses classificades per sector i activitat econòmica a més d'un directori d'associacions empresarials i no empresarials presents a la comarca. Aquest tipus d'informació, en combinació amb els indicadors inclosos en altres àrees permet fer una estimació del potencial empresarial de la comarca que oriente als usuaris a l'hora d'establir projectes empresarials amb alt potencial d'èxit al territori.

L'agricultura i la pesca són dues activitats molt arrelades en la cultura de la Marina Alta amb rellevant pes tant en l'economia com en el mercat de treball. Per això és fonamental poder accedir a informació exhaustiva sobre el percentatge de cultius, tipus de cultiu, ús de les terres en referència a l'agricultura, a més d'informació sobre infraestructures pesqueres o espècies i volum de captures a la comarca.

En aquest apartat s'inclouen indicadors i dades sobre el funcionament del sector de major pes a la comarca diferenciant característiques pròpies de l'oferta turística així com claus en matèria de visitants i com potència multitud d'activitats complementàries centrades en el sector serveis dirigides tant al turista visitant com al resident a la Marina Alta.

La informació continguda en aquest apartat permet identificar el pes del sector de la construcció sobre l'economia de la Marina Alta, podent a més identificar els municipis en els quals té una major incidència a través d'indicadors que mesuren el volum de negoci i el pes del sector sobre l'ocupació. S'inclou a més informació sobre la distribució del sòl urbà i el cadastre immobiliari, parc d'habitatges, de cara a preveure l'evolució del sector.

En aquesta secció es disposa d'informació sobre el grau de connectivitat Tic del territori, aportant dades sobre el percentatge d'empreses que utilitzen internet, especialistes TICS o realitzen activitats de compra-venda electrònica.

Informes

Tenint en compte l'objectiu principal marcat pel Observatori de la Marina Alta d'informar, orientar i recolzar en l'adopció d'estratègies i polítiques municipals de desenvolupament, l'equip del Observatori dota de dades i documentació rellevant sobre la situació socioeconòmica municipal i supramunicipal elaborant estudis i informes -quantitatius i qualitatius- sobre aspectes vigents i importants en el desenvolupament sostenible de la societat comarcal.

  • Informes Sectorials: Seguiment dels principals sectors socioeconòmics de la comarca
  • Conjuntura socioeconòmica dels municipis: Informes o fitxes municipals
  • Informes qualitatius sobre el mercat de treball per sectors econòmics
  • Informació sobre col·lectius vulnerables i inserció sociolaboral
  • Informació sobre emprendedurisme
  • Informació sobre oferta i demanda de perfils formatius
  • Informació sobre evolució de la qualificació professional de la població
  • Informació sobre projectes i bones pràctiques d'altres territoris
  • Informes qualitatius sobre evolució/ tendències turístiques
  • Informació sobre tendències i nous jaciments d'ocupació

Estudis ad hoc / sota demanda

El Observatori també disposa d'un servei de creació d'estudis ad hoc amb l'objectiu de generar i proporcionar informes sobre àrees o indicadors que no apareguen en la nostra web i que complisquen amb els requisits de disseny i contingut dels usuaris, d'una forma ràpida i eficaç. Per a això, només han de fer-nos arribar la seua petició a través del següent Formulari.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià