Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Total ERTO

Treballadors afectats

Demandants d'ocupació

Contractes de treball

Impacte del Covid-19 al mercat laboral

Durant aquest últim període, l'impacte de la Covid-19 a la nostra comarca, ha tingut un comportament que podríem definir com a pla si ho delimitem a l'aspecte laboral. De fet, el més destacable en aquest últim trimestre ha sigut la paralització de sol·licituds d'ERTO -34 en total durant els mesos d'abril, maig i juny- el que indica una recuperació quant a l'activitat econòmica i laboral.

Les dades que reflectien els estudis realitzats fins al moment sobre el Impacte Socioeconòmic de la Covid-19 a la Marina Alta, els quals es poden descarregar en la secció d'Informes Sectorials a través del següent link, semblen haver-se “relaxat” i estar en el camí de la tan anhelada reactivació, fets que es podran validar o rebatre en la nova actualització de l'estudi que es realitzarà en l'últim trimestre de l'any.

Com s'observa en els gràfics de l'esquerra, les dades, a tancament del segon trimestre de 2021, trenquen clarament amb la tendència dels primers mesos de l'any, arribant a un estancament en números d'ERTO autoritzats i, cosa que és més important, en treballadors afectats. Així, durant els mesos d'abril, maig i juny, s'han autoritzat 34 ERTO que han afectat pràcticament el mateix nombre de treballadors/as. En dades acumulades, a 30 de juny, a la Marina Alta, s'han autoritzat 3.795 ERTO i es comptabilitzen 15.488 treballadors afectats.

Per zones o poblacions, el 72% d'aquests expedients de regulació temporal d'ocupació es concentren en la zona de Costa, sent els municipis amb major activitat econòmica, Dénia (1.043 (28%)), Xàbia (627 (17%)), i Calp (618 (16%)) els que acaparen el major número d'aquests tràmits, de fet, només en aquestes tres poblacions es concentra el 60% del total d'ERTO de la comarca. Ressaltar que Calp continua sent el que presenta una major ràtio respecte al nombre total d'empreses del municipi, amb quasi una quarta part del seu teixit empresarial i comercial afectat.

Tenint en compte les últimes dades publicades sobre el nombre d'empreses afiliades a la Seguretat Social (segon trimestre del 2021), de les 6.804 empreses inscrites, al voltant del 55% de les empreses de la Marina Alta s'han vist forçades a acudir a la figura de l'ERTO des que es va iniciar la pandèmia del Covid-19.

Com ja hem esmentat, el nombre de treballadors afectats per aquests ERTO se situa, a 30 de juny de 2021, en 15.488, la qual cosa suposa un 27% del total d'afiliacions registrades a aquesta data. De fet, el nombre d'afiliacions durant aquest segon trimestre de l'any, han augmentat quasi un 10% (5.122 afiliacions més) respecte al primer trimestre de l'any. Aquest comportament positiu en el segon trimestre de l'any guarda és afí a l'augment de l'activitat turística i que es ve repetint històricament a la nostra comarca.

Aquest 10% més d'afiliacions respecte al primer trimestre de l'any, és una dada important i reveladora de l'inici de la recuperació de l'activitat econòmica en el nostre territori, ja que aquest augment ha sigut superior si ho comparem amb els anys pre crisis 2018 (6,8%) i 2019 (7%).

Si ens fixem en el nombre de demandants d'ocupació, també es veu clara la tendència positiva històrica del segon trimestre de l'any. Així, s'observa una disminució de 2.069 persones en situació d'atur, respecte al primer trimestre de 2021. De nou, s'observa un millor comportament en aquest 2021 que en anys pre crisis, on la disminució d'aturats del segon trimestre enfront del primer era menor, amb xifres entorn als 1.500.

No obstant això, cal tindre en compte que només ens trobem en l'inici de la recuperació i que encara queda molt camí per recórrer, ja que si ens fixem en el nombre total de demandants d'ocupació a 30 de juny de 2021, la xifra és molt superior a la dels anys anteriors a la pandèmia, 12.253 (2021) enfront de 9.214 (2019) i 9.682 (2018).

De la mateixa forma que en l'anàlisi anterior, la tendència quant al nombre de contractes formalitzats durant el segon trimestre de l'any manté la mateixa dinàmica, un augment accentuat de les contractacions respecte al principi de l'any, propi de l'inici de la campanya estival. De nou, s'observa un major creixement en aquest 2021 -6.127 nous contractes respecte al primer trimestre de l'any- que en els anys pre pandèmia, 4.548 en 2019 i 4.056 en 2018. També cal dir que mentre en els anys 2018 i 2019, el nombre de contractes en aquest trimestre fregaven la barrera dels 15.000, durant aquest 2021 s'han quedat en els 12.500.

Totes aquestes dades reflecteixen l'impacte en el mercat laboral que ha provocat la situació d'alerta sanitària que hem viscut i continuem vivint en l'actualitat, encara que es comença a albirar una certa tendència a la recuperació de l'activitat econòmica. Des de l'Observatori Marina Alta, continuarem vigilant i actualitzant tots aquests indicadors per a donar a conéixer la realitat de la nostra comarca i l'evolució del territori i del mercat laboral per a avaluar aquest possible inici de la reactivació de l'economia.

Tasa de paro – Marina Alta

Tasa de paro según edad – Marina Alta

Taxa d'Atur, evolució trimestral

La Taxa d'Atur a la Marina Alta es va situar en el 2n trimestre del 2021 en un 17,56%, pràcticament 4 punts percentuals menys que en el primer trimestre de l'any -21,46%-, quasi 1 punt percentual menys que la taxa d'atur de la Comunitat Valenciana i més de 3 punts per davall de la de la província d'Alacant. Com era habitual durant els anys pre pandèmia, s'observa un fort descens de la taxa d'atur a l'inici de l'època estival, just quan l'activitat de la comarca lligada al turisme entra en ebullició.

Les dades comparatives interanuals amb els anys pre pandèmia continuen sent negatius, amb una diferència del segon trimestre de 2021 enfront de 2018 i 2019 de 3 i 4 punts percentuals, respectivament. Concretament, si comparem aquest trimestre amb els anys anteriors, observem una correcció amb les dades del 2020 (20,19%), però sense arribar a les bones xifres de 2018 (14,6%) i, sobretot, 2019 (13,7%).

Per zones -costa, intermèdia i interior- de la comarca, les dades del segon trimestre de 2021 ofereixen lectures diferents. Mentre que les zones costa i intermèdia han experimentat un descens notable -sobretot en la costa, on s'ha experimentat un descens de més de 5 punts percentuals- de la taxa d'atur respecte al primer trimestre de l'any, en la zona interior conserva la tendència negativa, situant-se aquesta taxa en més d'un 22%.

Finalment, si analitzem aquest indicador pels tres grans grups d'edat (menor 25 anys, entre 25 i 44 anys, i major 44 anys), s'observa un tremend descens de la taxa d'atur en el col·lectiu més jove, una correcció de més de 42 punts percentuals -41,74% en el primer trimestre de 2021 enfront d'un 19,68% en aquest segon trimestre-. Tradicionalment, aquest col·lectiu ha sigut el que major descens ha experimentat en aquest trimestre, coincidint amb l'augment de les contractacions per a l'època estival.

En la resta de col·lectius d'edat també s'observa un descens de la taxa d'atur en el segon trimestre, encara que molt menys accentuat; així, la taxa d'atur del col·lectiu entre 25 i 44 anys se situa en un 15,62%, i la del col·lectiu de major edat, en un 18,88%.

Per a acabar, i analitzant l'evolució històrica, d'una banda, veiem que encara tenim marge per a corregir els estralls derivats del Covid-19, ja que hi ha marge de millora per a arribar als nivells pre pandèmia -en el segon trimestre de 2019, les taxes d'atur eren 11,13% (<25), 11,06% (de 25 a 44), i 16,44% (>44)-. I, d'altra banda, el col·lectiu de major edat és el que menor impacte ha patit durant la pandèmia, però el que més tardarà a recuperar-se i arribar a la situació abans de la crisi.

Missió de l'Observatori

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

Taxes Rellevants - Última dada

Índex d'envelliment (2020) 170,23%
Taxa de dependència (2020) 59,82%
Taxa d'activitat (2021, 1er trimestre) 70,28%
Taxa de Població No Activa (2021) 41,47%
Índex de renovació de la població activa (2020) 67,67%
Taxa d'atur (2021, 2n trimestre) 17,56%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2020) ha augmentat en 3.047 habitants respecte a l'any anterior (2019)

0

Població ≥65 anys Marina Alta

Al voltant d'1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2020)

0

Edat mitjana Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seua mitjana d'edat se situa per damunt dels 45 anys (2020)

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2019) és un 21% menor que la mitjana autonòmica (15.582€)

L'atur descendeix en 472 persones respecte a setembre 2019 a la Marina Alta. El millor setembre de la sèrie històrica

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de setembre a la Marina Alta. L'atur descendeix en 472 persones respecte a setembre 2019. El millor setembre de la sèrie històrica.

Agost deixa bones xifres en el mercat laboral: estabilitat de l'atur i caiguda esperada de l'afiliació a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'agost a la Marina Alta. Bones xifres en el mercat laboral: estabilitat de l'atur i caiguda esperada de l'afiliació a la Marina Alta.

L'ocupació augmenta al juliol fins als 60.590 afiliats i supera els nivells previs a la covid-19

El Observatori Marina Alta analiza en su última infografía el mercado laboral en el mes de julio en la Marina Alta. Se mantienen los buenos datos en julio, caída del 4,2% del paro en la Marina Alta.

L'atur baixa a la Marina Alta en 1.099 persones al juny, nou rècord de caiguda mensual de la sèrie històrica

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de juny a la Marina Alta. L'avanç de la vacunació dóna un respir al mercat laboral al juny.

Contínua el descens de l'atur a la Marina Alta. La desocupació registra al maig la major caiguda en aquest mes

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de maig a la Marina Alta. L'atur continua descendint a la Marina Alta, sent 780 el nombre de persones que han trobat ocupació entre març i abril.

Descendeix l'atur a la Marina Alta per segon mes consecutiu

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'abril a la Marina Alta. Millora l'ocupació gràcies a la relaxació de les restriccions i a l'avanç de la vacunació.

Bona dada d'atur al març, amb activació de la contractació i caiguda d'ERTO

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de març a la Marina Alta, un any després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

COVID-19

L'Observatori Marina Alta informa i analitza els últims avanços de la pandèmia per a conéixer l'evolució que diàriament publica el Ministeri de Sanitat.

Un mal febrer eleva l'atur per damunt dels 14.800 i augmenta fins als 3.761 els ERTO

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de febrer a la Marina Alta, un any després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Conseqüències de la pandèmia, un 30% més d'aturats i un 30% menys de contractes al gener de 2021 respecte al mateix mes de 2020

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de gener a la Marina Alta, onzé mes de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L'ocupació acaba l'any amb un augment de l'atur de 3.067 persones i amb un descens de l'afiliació de 1.472 persones respecte a 2019

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de desembre a la Marina Alta, desé mes de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Publicat el segon l'Informe sobre l'Impacte Socioeconòmic del Covid-19 a la Marina Alta, amb la situació a la fi de novembre

Ja està disponible per a la seua descàrrega l'actualització de l'informe sobre l'Impacte Socioeconòmic de la crisi generada per la Covid-19 a la Marina Alta.

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden emplenar el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

caValencià