Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Total ERTO

Treballadors afectats

Demandants d'ocupació

Contractes de treball

Impacte de la COVID-19 al mercat laboral

Durant aquest últim període, l'impacte de la covid-19 a la nostra comarca, ha tingut un comportament que podríem definir com a pla si ho delimitem a l'aspecte laboral. De fet, el més destacable en aquests dos últims trimestres ha sigut la paralització de sol·licituds d'ERTO -5 en total durant el segon i tercer trimestre de 2021- el que indica una recuperació quant a l'activitat econòmica i laboral.

Les dades que reflectien els estudis realitzats fins al moment sobre l' Impacte Socioeconòmic de la COVID-19 a la Marina Alta, els quals es poden descarregar en la secció d'Informes Sectorials a través del següent link,semblen haver-se “relaxat” i està en la senda de la tan anhelada reactivació, fets que s'han pogut validar en l'última actualització de l'estudi que es va realitzar l'any passat (novembre ’21) i que es contrastaran amb els resultats en la nova actualització (3a onada) de l'estudi que es realitzarà en l'últim trimestre de l'any.

Com s'observa en els gràfics de l'esquerra, les dades, a tancament del tercer trimestre de 2021, trenquen clarament amb la tendència dels primers mesos de l'any, arribant a un estancament en números d'ERTO autoritzats i, cosa que és més important, en treballadors afectats. Així, durant els mesos de juny, juliol i setembre, s'han autoritzat 5 ERTO que han afectat pràcticament el mateix nombre de treballadors/as. En dades acumulades, a 30 de setembre, a la Marina Alta, s'han autoritzat 3.778 ERTO i es comptabilitzen 15.492 treballadors afectats.

Per zones o poblacions, el 72% d'aquests expedients de regulació temporal d'ocupació es concentren en la zona de Costa, sent els municipis amb major activitat econòmica, Dénia (1.043 (28%)), Xàbia (627 (17%)), i Calp (618 (16%)) els que acaparen el major número d'aquests tràmits, de fet, només en aquestes tres poblacions es concentra el 60% del total d'ERTO de la comarca. Ressaltar que Calp continua sent el que presenta una major ràtio respecte al nombre total d'empreses del municipi, amb quasi una quarta part del seu teixit empresarial i comercial afectat.

Tenint en compte les últimes dades publicades sobre el nombre d'empreses afiliades a la Seguretat Social (tercer trimestre del 2021), de les 6.745 empreses inscrites, al voltant del 56% de les empreses de la Marina Alta s'han vist forçades a acudir a la figura de l'ERTO des que es va iniciar la pandèmia de la covid-19.

Com ja hem esmentat, el nombre de treballadors afectats per aquests ERTO acumulats, a 30 de setembre de 2021, en 15.619, la qual cosa suposaria un 27% del total d'afiliacions registrades a aquesta data. De fet, el nombre d'afiliacions durant aquest tercer trimestre de l'any, han disminuït en un 1,0% (551 afiliacions menys) respecte al segon trimestre de l'any. Aquest comportament lleugerament negatiu en el tercer trimestre de l'any és afí al descens de l'activitat turística, que comporta caigudes en les afiliacions, fet que es ve repetint històricament a la nostra comarca i com a mostra d'aquesta recuperació econòmica, és ressaltar que en setembres d'anys anteriors aquestes caigudes respecte al trimestre anterior eren molt més accentuades.

Si ens fixem en el nombre de demandants d'ocupació, també es veu clara la tendència positiva històrica del tercer trimestre de l'any. Així, s'observa un descens de 130 persones en situació d'atur, respecte al segon trimestre de 2021. De nou, s'observa un millor comportament en aquest 2021 que en anys precrisis, on la tònica ha sigut d'un augment d'aturats del tercer trimestre enfront del segon.

No obstant això, cal tindre en compte que encara hi ha camí per recórrer per a aconseguir la plena recuperació, ja que si ens fixem en el nombre total de demandants d'ocupació a 30 de setembre de 2021, la xifra és molt superior a la dels anys anteriors a la pandèmia, 12.123 (2021) enfront de 9.970 (2019) i 10.072 (2018).

De la mateixa forma que en l'anàlisi anterior, la tendència quant al nombre de contractes formalitzats durant el tercer trimestre de l'any manté la mateixa dinàmica, un augment accentuat de les contractacions respecte al segon trimestre de l'any, d'acord a la recuperació de l'activitat, ressaltant un comportament positiu respecte a les contractacions produïdes en els tercer trimestres d'anys precrisis. Per tant, s'observa un major creixement en aquest 2021, +978 nous contractes respecte al segon trimestre de l'any, que en els anys prepandèmia, 756 en 2019 i 390 en 2018. També cal dir que mentre en els anys 2018 i 2019, el nombre de contractes en aquest trimestre fregaven la barrera dels 14.500, durant aquest 2021 s'han quedat en els 13.517.

Totes aquestes dades reflecteixen l'impacte en el mercat laboral que ha provocat la situació d'alerta sanitària que hem viscut i continuem vivint en l'actualitat, encara que es comença a albirar una certa tendència a la recuperació de l'activitat econòmica. Des de l'Observatori Marina Alta, continuarem vigilant i actualitzant tots aquests indicadors per a donar a conéixer la realitat de la nostra comarca i l'evolució del territori i del mercat laboral per a avaluar aquest possible inici de la reactivació de l'economia.

Tasa de paro – Marina Alta

Tasa de paro según edad – Marina Alta

Taxa d'Atur, evolució trimestral

La Taxa d'Atur a la Marina Alta es va situar en el 3er trimestre del 2021 en un 17,54%, pràcticament igual que en el segon trimestre de l'any -17,56%-, 0,3 punts percentuals menys que la taxa d'atur de la Comunitat Valenciana i quasi 3 punts per davall de la de la província d'Alacant. El que era habitual durant els anys prepandèmia, era observar un augment de la taxa d'atur en el tercer trimestre de l'any, una cosa habitual davant la finalització de l'època estival, just quan l'activitat de la comarca lligada al turisme frena el seu creixement davant la proximitat de finalitzar l'estiu i els contractes previstos de reforç de plantilla ja tancats.

Les dades comparatives interanuals amb els anys prepandèmia continuen sent negatius, amb una diferència del tercer trimestre de 2021 enfront de 2018 i 2019 de 2,2 i 2,3 punts percentuals, respectivament. Concretament, si comparem aquest trimestre amb els trimestres d'anys anteriors, observem una correcció amb les dades del 2020 (18,9%), però sense arribar a les bones xifres de 2018 (15,4%) i, sobretot, 2019 (15,3%).

Per zones -costa, intermèdia i interior- de la comarca, les dades del tercer trimestre de 2021 ofereixen lectures diferents. Mentre que les zones interior i intermèdia han experimentat un descens -una mica més a l'interior, on s'ha experimentat un descens de 0,7 punts percentuals- de la taxa d'atur respecte al segon trimestre de l'any, en la zona costa augmenta lleugerament aquesta taxa en tot just 0,2 punts percentuals. Malgrat això, conserva els valors més baixos, situant-se la seua taxa d'atur en aquest tercer trimestre en un 16,9% (18,2% zona intermèdia i 21,5% zona interior).

Finalment, si analitzem aquest indicador pels tres grans grups d'edat (menor 25 anys, entre 25 i 44 anys, i major 44 anys), s'observa un augment de la taxa d'atur en el col·lectiu més jove, una variació prop dels 3 punts punts percentuals -19,68% en el segon trimestre de 2021 enfront d'un 22,61% en aquest tercer trimestre-. Tradicionalment, aquest col·lectiu ha sigut el que major augment ha experimentat en aquest trimestre, coincidint amb la finalització de l'època estival i finalització dels contractes a la fi de mes de setembre, que d'acord a aquesta posterior eixida del mercat laboral, és el col·lectiu que a fi de segon trimestre d'any més baixa la seua taxa d'atur (forta temporalitat contractual en els joves durant els mesos d'estiu).

En la resta de col·lectius d'edat s'observa un lleuger descens de la taxa d'atur en el tercer trimestre; així, la taxa d'atur del col·lectiu entre 25 i 44 anys se situa en un 15,39% (15,62% en el segon trimestre), i la del col·lectiu de major edat, en un 18,76% (18,88% en el segon trimestre).

Per a acabar, i analitzant l'evolució històrica, d'una banda, veiem que encara tenim marge per a corregir els estralls derivats de la covid-19, ja que hi ha marge de millora per a arribar als nivells prepandèmia -en el tercer trimestre de 2019, les taxes d'atur eren 18,07% (44)-. I, d'altra banda, el col·lectiu de major edat és el que menor impacte ha patit durant la pandèmia, però el que més tardarà a recuperar-se i arribar a la situació abans de la crisi.

Missió de l'Observatori

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

Taxes Rellevants - Última dada

Índex d'envelliment (2020) 170,23%
Taxa de dependència (2020) 59,82%
Taxa d'activitat (2021, 2º trimestre) 72,13%
Taxa de Població No Activa (2021) 41,47%
Índex de renovació de la població activa (2020) 67,67%
Taxa d'atur (2021, 3º trimestre) 17,54%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2020) ha augmentat en 3.047 habitants respecte a l'any anterior (2019)

0

Població ≥65 anys Marina Alta

Al voltant d'1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2020)

0

Edat mitjana Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seua mitjana d'edat se situa per damunt dels 45 anys (2020)

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2019) és un 21% menor que la mitjana autonòmica (15.582€)

COVID-19

L'Observatori Marina Alta informa i analitza els últims avanços de la pandèmia per a conéixer l'evolució que diàriament publica el Ministeri de Sanitat.

La Marina Alta tanca 2021 amb més de 3.000 ocupacions recuperades respecte a desembre de l'any passat

El Observatori Marina Alta analiza en su última infografía el mercado laboral en el mes de diciembre en la Marina Alta. La Marina Alta cierra 2021 con más de 3.000 empleos recuperados respecto a diciembre del año pasado. Continua la bajada en el número de parados.

Tercera actualització de l'Informe sobre l'Impacte de la Covid-19 a la Marina Alta amb dades de novembre 2021

Ja està disponible per a la seva descàrrega el tercer informe sobre l'Impacte Socioeconòmic de la crisi generada per la Covid-19 a la Marina Alta.

Noviembre 2021: Datos para creer en la recuperación del mercado laboral

El Observatori Marina Alta analiza en su última infografía el mercado laboral en el mes de noviembre en la Marina Alta. Noviembre 2021: Datos para creer en la recuperación del mercado laboral

Buenos datos del mercado laboral, el paro crece un 2,86%, el menor aumento en un mes de octubre, junto a una subida excepcional de la afiliación

El Observatori Marina Alta analiza en su última infografía el mercado laboral en el mes de octubre en la Marina Alta. Buenos datos del mercado laboral, el paro crece un 2,86%, el menor aumento en un mes de octubre, junto a una subida excepcional de la afiliación.

L'atur descendeix en 472 persones respecte a setembre 2019 a la Marina Alta. El millor setembre de la sèrie històrica

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de setembre a la Marina Alta. L'atur descendeix en 472 persones respecte a setembre 2019. El millor setembre de la sèrie històrica.

Agost deixa bones xifres en el mercat laboral: estabilitat de l'atur i caiguda esperada de l'afiliació a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'agost a la Marina Alta. Bones xifres en el mercat laboral: estabilitat de l'atur i caiguda esperada de l'afiliació a la Marina Alta.

L'ocupació augmenta al juliol fins als 60.590 afiliats i supera els nivells previs a la covid-19

El Observatori Marina Alta analiza en su última infografía el mercado laboral en el mes de julio en la Marina Alta. Se mantienen los buenos datos en julio, caída del 4,2% del paro en la Marina Alta.

L'atur baixa a la Marina Alta en 1.099 persones al juny, nou rècord de caiguda mensual de la sèrie històrica

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de juny a la Marina Alta. L'avanç de la vacunació dóna un respir al mercat laboral al juny.

Contínua el descens de l'atur a la Marina Alta. La desocupació registra al maig la major caiguda en aquest mes

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de maig a la Marina Alta. L'atur continua descendint a la Marina Alta, sent 780 el nombre de persones que han trobat ocupació entre març i abril.

Descendeix l'atur a la Marina Alta per segon mes consecutiu

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'abril a la Marina Alta. Millora l'ocupació gràcies a la relaxació de les restriccions i a l'avanç de la vacunació.

Bona dada d'atur al març, amb activació de la contractació i caiguda d'ERTO

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de març a la Marina Alta, un any després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden emplenar el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

caValencià