Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

previous arrow
next arrow
Slider

Total ERTO

Treballadors afectats

Demandants d'ocupació

Contractes de treball

Impacte del Covid-19 al mercat laboral

L'impacte de la covid-19 a la Marina Alta, com en la resta del territori nacional, està sent molt notori. Així ho reflecteixen les dades econòmiques i laborals que s'extreuen de les diferents fonts oficials, així com, de l'estudi i actualització sobre l' Impacte Socioeconòmic de la Covid-19 a la Marina Alta, els quals es poden descarregar en la secció d'Informes Sectorials a través del següent link.

Com s'observa en els gràfics de l'esquerra, a nivell laboral, la petjada que està deixant l'Estat d'Alarma provocat per la crisi sanitària que vivim, és molt evident, accentuada per la paralització de l'activitat i l'estructura productiva que caracteritza el nostre territori, sent aquesta intensiva en mà d'obra i amb un alt grau de dependència sobre el turisme i comerç.

A la nostra comarca, a tancament d'any 2020 -dada més actualitzat de què es disposa- s'han autoritzat més de 3.100 Erte, dels quals pràcticament dues terceres parts es concentren en la zona de Costa -Dénia, Xàbia, Poble Nou de Benitatxell, Els Poblets, Teulada-Moraira, i Calp-. Dada que resulta coherent si tenim en compte on està situat el major percentatge del parc empresarial i comercial que opera en el nostre territori.

Les tres poblacions amb major número d'ERTO presentats i autoritzats són Dénia (874), Calp (527) i Xàbia (489), encara que és Calp la que presenta una major ràtio respecte al nombre total d'empreses del municipi, amb gairebé una quarta part del seu teixit empresarial i comercial afectat.

Quant al nombre de treballadors afectats per aquests Erte, aquest supera el llistó dels 12.658, la qual cosa suposa un 23% del total d'afiliacions registrades just abans d'iniciar-se aquest 2020. De fet, el nombre d'afiliacions durant aquest segon trimestre de l'any, s'han reduït un 8,1% (4.729 afiliacions menys) respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

Tenint en compte les últimes dades publicades sobre el nombre d'empreses afiliades a la Seguretat Social (últim trimestre del 2020), de les 6.371 empreses inscrites, al voltant del 50% de les empreses de la Marina Alta estan o han estat sota ERTO, aquesta dada s'equipés a l'estudi realitzat per l'Observatori Impacto de la COVID-19” on les empreses contesten que aproximadament el 47% ha sol·licitat algun tipus d'ERTO o la seva activitat s'ha vist disminuïda a causa de la crisi sanitària -justificació indispensable per a la concessió d'ERTO-.

 

Quant al nombre de treballadors afectats per ERTO, aquest supera el llistó dels 13.200 a data tanqui mes de desembre 2020, la qual cosa suposa al voltant del 25% del total d'afiliacions registrades en aquest mateix mes. De fet, el nombre d'afiliacions durant el mes de desembre, s'ha reduït un 2,2% (1.170 afiliacions menys) respecte al mateix mes de l'any anterior.

Si ens fixem en el nombre de demandants d'ocupació, també es veuen clars els estralls que ha comportat la situació actual. Mentre que, històricament, l'últim trimestre de cada any sol ser un període negatiu, on es registren augments en el nombre d'aturats, enguany s'ha vist incrementada aquesta tendència i s'ha situat en uns registres màxims en el que a la sèrie històrica s'analitza. Concretament, se situa en 13.903 demandants d'ocupació, 3.067 nous aturats respecte al mateix trimestre de l'any anterior i 1.308 demandants més respecte al tercer trimestre d'enguany.

De la mateixa forma que en el cas l'anàlisi anterior, la tendència quant al nombre de contractes formalitzats durant el quart trimestre de l'any manté mateixa dinàmica, un descens accentuat de les contractacions a tancament de l'any, propi de la desacceleració de la demanda en aquest període de l'any. Si bé, és cert, que aquest últim trimestre en comparació a la resta de trimestres interanuals situa la variable en la major caiguda dels últims 5 anys, aconseguint la xifra de 7.721 contractes formalitzats, malgrat que la menor xifra de contractes la posseeix el 2° trimestre de l'any (5.411), aquest descens suposa una baixada del 23,9% interanual.

Totes aquestes dades reflecteixen l'impacte en el mercat laboral que ha provocat la situació d'alerta sanitària que vivim en l'actualitat i que, desgraciadament i amb una alta probabilitat, anirem arrossegant durant algun trimestre més. Des de l'Observatori Marina Alta, continuarem actualitzant tots aquests indicadors per a donar a conéixer la realitat de la nostra comarca i l'evolució del territori i del mercat laboral conforme es vaja reactivant l'economia.

Tasa de paro – Marina Alta

Tasa de paro según edad – Marina Alta

Taxa d'Atur, evolució trimestral

La Taxa d'Atur a la Marina Alta es va situar en el 4t trimestre del 2020 en un 20,9%, una mica més de 2 punts percentuals que la taxa d'atur de la Comunitat Valenciana i al voltant d'un punt i mig per sota de la província d'Alacant. L'actual situació de crisi sanitària ha colpejat en el mercat laboral i les noves mesures adoptades pel govern per a pal·liar la pandèmia incideixen directament en les economies locals.

Si observem el comportament en cadascuna de les zones -costa, intermèdia i interior- de la comarca, les dades ofereixen lectures diferents quant a la seva tendència: en la zona costa, es reflecteix la característica dent de serra predominant en un mercat laboral estacional com el que sofrim en aquesta zona. En la zona intermèdia, aquesta temporalitat està més suavitzada, amb el que no hi ha tanta diferència entre els mesos d'estiu i els hivernals i en la zona interior de la comarca, on s'observa un estancament en la tendència positiva dels últims anys, amb unes certes oscil·lacions. En qualsevol cas, la dinàmica s'ha alterat substancialment en cadascuna de les zones després de l'impacte del coronavirus en l'ocupació. Si bé s'ha comentat la ruptura d'aquesta dinàmica positiva en el mercat laboral en el període previ a l'estiu, també destaquem com la crisi cobra major efecte negatiu en la zona costa (21,5%) i malgrat el negatiu de la situació, on més baixa se situa la taxa d'atur en aquest últim trimestre d'any és en la zona intermèdia (19,6%). Com a lectura positiva de la situació viscuda, s'observa que de les tres zones de la Marina Alta existeix un lleuger descens de la taxa d'atur respecte al tercer trimestre de l'any únicament en la zona d'interior. Però si comparem les taxes aconseguides aquest trimestre respecte al del 2019, veiem que hi ha un increment general de l'atur d'entre 3 i 4 punts percentuals.

Finalment, si analitzem aquest indicador pels tres grans grups d'edat (menor 25 anys, entre 25 i 44 anys, i major 44 anys), s'observa com el mercat laboral on més fluctua la desocupació és entre el col·lectiu jove, ja que és en aquest grup d'edat on la característica dent de serra està més accentuat. Això sí, si comparem les dades històriques interanuals, els joves de menys de 25 anys són els que han reduït en major mesura la seva taxa d'atur. Sobretot si comparem les dades del 4t trimestre d'enguany, és en aquest últim, on les diferències en la taxa d'ocupació d'aquest grup respecte a la resta són majors. En aquest últim trimestre de 2020, la taxa d'atur juvenil (fins a 25 anys) ha augmentat en major mesura respecte a la resta de grups (una diferència prop de 5 punts percentuals més respecte al 3er trimestre mentre que a penes s'alteren les taxes d'atur de la resta de grups). Tot això fa que s'intensifiqui la problemàtica en l'ocupació juvenil. Es manté la tònica general de majors taxes de desocupació entre els més joves enfront del grup de 25 a 44 anys i respecte al major de 45, aconseguint aquest col·lectiu de gran potencial en mà d'obra un valor 34,5%.

Missió de l'Observatori

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

Taxes Rellevants - Última dada

Índice de envejecimiento (2020) 170,23%
Tasa de dependencia (2020) 59,82%
Tasa de actividad (2020, 3er trimestre) 71,52%
Tasa de Población No Activa (2020) 41,36%
Índice de renovación de la población activa (2020) 67,67%
Tasa de paro (2020, 4º trimestre) 20,93%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2020) ha augmentat en 3.047 habitants respecte a l'any anterior (2019)

0

Població ≥65 anys Marina Alta

Al voltant d'1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2020)

0

Edat mitjana Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seva mitjana d'edat se situa per sobre dels 45 anys (2020)

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2019) és un 21% menor que la mitjana autonòmica (15.582€)

Descendeix l'atur a la Marina Alta per segon mes consecutiu

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'abril a la Marina Alta. Millora l'ocupació gràcies a la relaxació de les restriccions i a l'avanç de la vacunació

Bona dada d'atur al març, amb activació de la contractació i caiguda d'ERTO

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de març a la Marina Alta, un any després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

COVID-19

L'Observatori Marina Alta informa i analitza els últims avanços de la pandèmia per a conéixer l'evolució que diàriament publica el Ministeri de Sanitat.

Un mal febrer eleva l'atur per damunt dels 14.800 i augmenta fins als 3.761 els ERTO

L'Observatori Marina Alta analitza en la seva última infografia el mercat laboral el mes de febrer a la Marina Alta, un any després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Conseqüències de la pandèmia, un 30% més d'aturats i un 30% menys de contractes al gener de 2021 respecte al mateix mes de 2020

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de gener a la Marina Alta, onzé mes de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L'ocupació acaba l'any amb un augment de l'atur de 3.067 persones i amb un descens de l'afiliació de 1.472 persones respecte a 2019

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de desembre a la Marina Alta, desé mes de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Publicat el segon l'Informe sobre l'Impacte Socioeconòmic del Covid-19 a la Marina Alta, amb la situació a la fi de novembre

Ja està disponible per a la seua descàrrega l'actualització de l'informe sobre l'Impacte Socioeconòmic de la crisi generada per la Covid-19 a la Marina Alta.

La desocupació registrada va augmentar en 593 persones, la qual cosa porta la xifra d'aturats fins als 13.810, el pitjor novembre des de 2015

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de novembre a la Marina Alta, nové mes de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

La desocupació torna a pujar a l'octubre: ja hi ha 13.217 aturats a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'octubre a la Marina Alta, huité mes de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L'atur augmenta al setembre en més de 5 punts percentuals a la Marina Alta mentre que disminueix en la Comunitat Valenciana i pràcticament es manté a la província d'Alacant

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de setembre a la Marina Alta, a 7 mesos de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L'afiliació disminueix en tot just 476 persones, el menor descens a l'agost dels últims 6 anys

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'agost a la Marina Alta, davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

El mercat laboral recupera 3.180 afiliats, el major augment en aquest mes en els últims 10 anys

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia, els resultats de les xifres d'ocupació el mes de juliol la Marina Alta, davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden emplenar el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

caValencià