Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

Observatori Socioeconòmic de la Marina Alta

previous arrow
next arrow
Slider

Total ERTO

Treballadors afectats

Demandants d'ocupació

Contractes de treball

Impacte del Covid-19 al mercat laboral

L'impacte de la Covid-19 a la Marina Alta, com en la resta del territori nacional, està sent molt notori. Així ho reflecteixen les dades econòmiques i laborals que s'extrauen de les diferents fonts oficials, així com, de l'estudi sobre l' Impacte Socioeconòmic de la Covid-19 a la Marina Alta, el qual es pot descarregar en la secció d'Informes Sectorials a través del següent link.

Com s'observa en els gràfics de l'esquerra, a nivell laboral, la petjada que està deixant l'Estat d'Alarma provocat per la crisi sanitària que vivim, és molt evident, accentuada per la paralització de l'activitat i l'estructura productiva que caracteritza el nostre territori, sent aquesta intensiva en mà d'obra i amb un alt grau de dependència sobre el turisme i comerç.

A la nostra comarca, fins al 17 de juny -date més actualitzat de què es disposa- s'han autoritzat 3.005 Erte, dels quals pràcticament dues terceres parts es concentren en la zona de Costa -Dénia, Xàbia, Poble Nou de Benitatxell, Els Poblets, Teulada-Moraira, i Calp-. Dada que resulta coherent si tenim en compte on es troba situat el major percentatge del parc empresarial i comercial que opera en el nostre territori.

Les tres poblacions amb major número de Erte presentats i autoritzats són Dénia (841), Calp (496) i Xàbia (469), encara que és Calp la que presenta una major ràtio respecte al nombre total d'empreses del municipi, amb quasi una quarta part del seu teixit empresarial i comercial afectat.

Quant al nombre de treballadors afectats per aquests Erte, aquest supera el llistó dels 12.658, la qual cosa suposa un 23% del total d'afiliacions registrades just abans d'iniciar-se aquest 2020. De fet, el nombre d'afiliacions durant aquest segon trimestre de l'any, s'han reduït un 8,1% (4.729 afiliacions menys) respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

Quant al nombre d' demandants d'ocupació,si bé d'una banda podem dir que en termes percentuals tenim la menor destrucció d'ocupació en els últims 10 anys el mes de setembre (increment del 5,41%), aconseguint un total de 12.595, d'altra banda, trobem que en nombre total d'aturats aconseguits 30 de setembre supera en 2.625 persones, les aconseguides el mateix mes de 2019, això suposa un increment interanual del 26,33%.

A l'hora d'analitzar les contractacions observem que el mes de setembre es produeix una contractació indefinida a la Marina Alta de 503 contractes i de 3.096 contractes temporals. Aquestes magnituds en comparar-ne amb l'any passat representen unes caigudes de la contractació indefinida d'un 14,75% i d'un 6,12% en cas de la contractació temporal. Aquest descens de la contractació mostra signes negatius del foment de contractació, no obstant això, aquesta tendència és positiva, perquè aquestes proporcions negatives van reduint-se. En el tercer trimestre de 2020 s'aconsegueixen les 12.766 contractacions i 26.628 en el que va d'any.

Totes aquestes dades reflecteixen l'impacte en el mercat laboral que ha provocat la situació d'alerta sanitària que vivim en l'actualitat i que, desgraciadament i amb una alta probabilitat, anirem arrossegant durant algun trimestre més. Des de l'Observatori Marina Alta, continuarem actualitzant tots aquests indicadors per a donar a conéixer la realitat de la nostra comarca i l'evolució del territori i del mercat laboral conforme es vaja reactivant l'economia.

Tasa de paro – Marina Alta

Tasa de paro según edad – Marina Alta

Taxa d'Atur, evolució trimestral

La Taxa d'Atur a la Marina Alta es va situar en el 3.er trimestre del 2020 en un 18,9%, pràcticament a l'una que la taxa d'atur de la Comunitat Valenciana i al voltant de 3 punts percentuals per davall de la província d'Alacant. L'actual situació de crisi sanitària ha colpejat en el mercat laboral i les noves mesures adoptades pel govern per a pal·liar la pandèmia incideixen directament en les economies locals.

Si observem el comportament en cadascuna de les zones -costa, intermèdia i interior- de la comarca, les dades ofereixen lectures diferents quant a la seua tendència: en la zona costa, es reflecteix la característica dent de serra predominant en un mercat laboral estacional com el que patim en aquesta zona. En la zona intermèdia, aquesta temporalitat està més suavitzada, amb el que no hi ha tanta diferència entre els mesos d'estiu i els hivernals i en la zona interior de la comarca, on s'observa un estancament en la tendència positiva dels últims anys, amb unes certes oscil·lacions. En qualsevol cas, la dinàmica s'ha alterat substancialment en cadascuna de les zones després de l'impacte del coronavirus en l'ocupació. Si bé s'ha comentat la ruptura d'aqueixa dinàmica positiva en el mercat laboral en el període previ a l'estiu, també destaquem com la crisi cobra major efecte negatiu en la zona interior (23,4%) i malgrat el negatiu de la situació, on més baixa se situa la taxa d'atur en aquest tercer trimestre d'any és en la zona de costa (18,6%). Com a lectura positiva de la situació viscuda, s'observa que en les tres zones de la Marina Alta existeix un lleuger descens de les taxes d'atur respecte al segon trimestre de l'any, cosa que no ocorre l'any passat. Però si comparem les taxes aconseguides aquest trimestre respecte al del 2019, veiem que hi ha un increment general d'entre 3 i 4 punts percentuals.

Finalment, si analitzem aquest indicador pels tres grans grups d'edat (menor 25 anys, entre 25 i 44 anys, i major 44 anys), s'observa com el mercat laboral on més fluctua la desocupació és entre el col·lectiu jove, ja que és en aquest grup d'edat on la característica dent de serra està més accentuat. Això sí, si comparem les dades històriques interanuals, els joves de menys de 25 anys són els que han reduït en major mesura la seua taxa d'atur. Sobretot si comparem les dades del 3.er trimestre d'enguany, és en aquest últim, on les diferències en la taxa d'ocupació d'aquest grup respecte a la resta són majors. En aquest últim trimestre del present any, la taxa d'atur juvenil (fins a 25 anys) ha disminuït en major mesura respecte a la resta de grups (una diferència prop de 6 punts percentuals menys respecte al 2n trimestre mentre que a penes s'alteren les taxes d'atur de la resta de grups). Malgrat això es manté la tònica general de majors taxes de desocupació entre els més joves enfront del grup de 25 a 44 anys i respecte al major de 45, aconseguint un valor de 29,8%.

Missió de l'Observatori

L'Observatori de la Marina Alta és un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat socioeconòmica dels 33 municipis que integra la comarca.

L'Observatori socioeconòmic de la Marina Alta té com a objectiu difondre dades del mercat laboral, econòmic i territorial dels seus municipis amb l'objectiu de fer més transparent el funcionament i facilitar la presa de decisions dels agents socials i econòmics que intervenen. Es treballa per generar i oferir l'evolució de la informació socioeconòmica rellevant i desagregada a nivell municipal amb l'interés per prestar uns servicis més eficients però també per a desenvolupar unes economies locals més competitives.

El seu contingut d'informació estadística sobre distints aspectes del territori té vocació de creixement i d'actualització permanent. L'Observatori Marina Alta, forma part dels projectes desenvolupats pel CREAMA dins de l'Acord Comarcal en Matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta.

Taxes Rellevants - Última dada

Índex d'envelliment (2019) 170,44%
Taxa de dependència (2019) 60,93%
Taxa d'activitat (2020, 2n trimestre) 67,45%
Taxa de Població No Activa (2019) 41,54%
Índex de renovació de la població activa (2019) 68,45%
Taxa d'atur (2020, 3r trimestre) 18,90%

0

Població total Marina Alta

La població total de la comarca (2019) ha augmentat en 3.330 habitants respecte a l'any anterior (2018)

0

Població ≥65 anys Marina Alta

1 de cada 4 habitants de la Marina Alta té 65 anys o més (2019)

0

Edat mitjana Marina Alta

La Marina Alta és la comarca més envellida de la província d'Alacant. La seua mitjana d'edat se situa per damunt dels 45 anys (2019)

0

Renda mitjana Marina Alta

La renda mitjana per unitat de consum (2018) és un 21% menor que la mitjana autonòmica (15.038€)

COVID-19

L'Observatori Marina Alta informa i analitza els últims avanços de la pandèmia per a conéixer l'evolució que diàriament publica el Ministeri de Sanitat.

Conseqüències de la pandèmia, un 30% més d'aturats i un 30% menys de contractes al gener de 2021 respecte al mateix mes de 2020

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de gener a la Marina Alta, onzé mes de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L'ocupació acaba l'any amb un augment de l'atur de 3.067 persones i amb un descens de l'afiliació de 1.472 persones respecte a 2019

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de desembre a la Marina Alta, desé mes de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Publicat el segon l'Informe sobre l'Impacte Socioeconòmic del Covid-19 a la Marina Alta, amb la situació a la fi de novembre

Ja està disponible per a la seua descàrrega l'actualització de l'informe sobre l'Impacte Socioeconòmic de la crisi generada per la Covid-19 a la Marina Alta.

La desocupació registrada va augmentar en 593 persones, la qual cosa porta la xifra d'aturats fins als 13.810, el pitjor novembre des de 2015

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de novembre a la Marina Alta, nové mes de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

La desocupació torna a pujar a l'octubre: ja hi ha 13.217 aturats a la Marina Alta

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'octubre a la Marina Alta, huité mes de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L'atur augmenta al setembre en més de 5 punts percentuals a la Marina Alta mentre que disminueix en la Comunitat Valenciana i pràcticament es manté a la província d'Alacant

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes de setembre a la Marina Alta, a 7 mesos de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L'afiliació disminueix en tot just 476 persones, el menor descens a l'agost dels últims 6 anys

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia el mercat laboral el mes d'agost a la Marina Alta, davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

El mercat laboral recupera 3.180 afiliats, el major augment en aquest mes en els últims 10 anys

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia, els resultats de les xifres d'ocupació el mes de juliol la Marina Alta, davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L'atur registrat continua creixent al juny: 148 aturats més fins als 13.491

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia, els resultats de les xifres d'ocupació el mes de juny a la Marina Alta, davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

El nombre de desocupats baixa el seu ritme de creixement al maig i augmenta en un 1,4% respecte a abril

L'Observatori Marina Alta analitza en la seua última infografia, els resultats de les xifres d'ocupació el mes de maig a la Marina Alta, davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Publicat el primer Informe sobre l'Impacte Socioeconòmic del Covid-19 a la Marina Alta

Ja està disponible per a la seva descàrrega el primer informe sobre l'Impacte Socioeconòmic de la crisi generada per la Covid-19 a la Marina Alta.

Entitats de l'Acord Comarcal en matèria d'Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

Contacte

Amb la idea de gestionar la seua petició com més prompte millor pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent direcció o per mitjà del telèfon que es mostra a continuació:

O bé poden emplenar el següent formulari per a fer-nos arribar la seua sol·licitud.

caValencià