Construcció i Vivenda a la Marina Alta

Construcción y vivienda en la Marina Alta

Construcció i Vivenda: La informació continguda en aquest apartat permet identificar el pes del sector de la construcció sobre l'economia de la Marina Alta, podent a més identificar els municipis en els quals té una major incidència a través d'indicadors que mesuren el volum de negoci i el pes del sector sobre l'ocupació. S'inclou a més informació sobre la distribució del sòl urbà i el cadastre immobiliari, parc d'habitatges, de cara a preveure l'evolució del sector.

Construcció i Habitatge

Gràfics i Mapes

Evolució trimestral

Distribució per municipis

Evolución anual del número total de inmuebles

Distribució per municipis

Evolución anual del número de inmuebles residenciales

Evolución anual del número de inmuebles no residenciales

Evolución anual del valor catastral medio total de los inmuebles

Evolución anual del valor catastral medio de los inmuebles residenciales

Evolución anual del valor catastral medio de los inmuebles no residenciales

caValencià