Informació sobre Mercat de Treball a Ràfol d'Almúnia

Mercat de Treball

Mercat de treball: Conéixer la conjuntura laboral d'un territori suposa un gran avantatge per al desenvolupament socioeconòmic ja que permet monitorar l'evolució del mercat de treball, identificar nínxols d'ocupació amb potencial de desenvolupament i adaptar les estratègies formatives, laborals i comunicatives de cara a millorar l'ocupabilitat de la població i millorar la productivitat de les empreses. A través d'aquesta àrea s'ofereixen indicadors que ofereixen una radiografia de la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interés per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en aquest.

NOTA: En els gràfics d'aquest indicador, els valors de 100% poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades d'afiliacions inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats casos, no és possible oferir un càlcul exacte.

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons nacionalitat

Evolució trimestral segons sector d'activitat

NOTA: En els gràfics d'aquest indicador, els valors de 0% poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades d'afiliacions inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats casos, no és possible oferir un càlcul exacte.

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons nacionalitat

NOTA: En els gràfics d'aquest indicador, els valors de 100% poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades d'afiliacions inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats casos, no és possible oferir un càlcul exacte.

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons nacionalitat

Evolució anual

Evolució anual segons sexe

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Evolució trimestral segons nacionalitat

Demandants d'ocupació segons nacionalitat (%)

Evolució trimestral segons nivell d'estudis

Demandants d'ocupació segons nivell d'estudis (%)

Nº aturats llarga duració (+365 dies)

Percentatge aturats llarga duració (+365 dies)

NOTA: En els gràfics d'aquest indicador, els valors de 0 o 0% poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades d'afiliacions inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats casos, no és possible mostrar la dada o oferir un càlcul exacte.

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Evolució trimestral segons edat

Evolució trimestral segons règim

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Afiliaciones según sector de actividad (%)

Evolució trimestral segons nacionalitat

Afiliacions segons nacionalitat (%)

Evolució trimestral

Evolució trimestral segons sexe

Contractes segons sexe (%)

Evolució trimestral segons edat

Contractes segons edat (%)

Evolució trimestral segons nivell d'estudis

Contractes segons nivell estudis (%)

Evolució trimestral segons sector d'activitat

Contractes segons sector d'activitat (%)

Evolució trimestral segons grup d'ocupació

Contractes segons grup d'ocupació (%)

Índex de Qualificació del Capital Humà

Evolució trimestral segons duració

Contractes segons duració (%)

Evolució trimestral segons tipus de jornada

Contractes segons tipus de jornada (%)

Evolució trimestral segons nacionalitat

Contratos según nacionalidad (%)

Total ERTE – Evolución trimestral

Total ERTE según sector de actividad – Evolución trimestral

Trabajadores afectados – Evolución trimestral

Trabajadores afectados según sector de actividad – Evolución trimestral

Última dada disponible

Mercat de Treball: Col·lectius d'Interés

Mercado de trabajo Colectivos de Interés: Conocer la coyuntura laboral de un territorio desde la perspectiva tan particular como son los colectivos de interés: Mujeres, Mayores de 44 años, Jóvenes menores de 25 años, Extranjeros y Personas con diversidad funcional, proporcionan una información completa y actualizada de la situación en el mercado de trabajo a través de las principales variables que lo configuran, así como los cambios coyunturales y estructurales, sin olvidar la tendencia y evolución de los últimos años.

NOTA: En els gràfics referits a Taxa d'Atur i Taxa de Població no activa, els valors de 100%, i en els referits a Afiliacions i Taxa d'Afiliació, els valors de 0 o 0%, poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades d'afiliacions inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats casos, no és possible mostrar la dada o oferir un càlcul exacte.

Nº Demandants - DONES

Taxa d'atur – DONES (estimació)

Nº Afiliacions – DONES

Taxa d'afiliació – DONES

Nº Contractes – DONES

Taxa de contractació – DONES

Treballadores afectades per ERTO – DONES

Taxa de població no activa – DONES

Índex de renovació de població activa – DONES

NOTA: En els gràfics referits a Taxa d'Atur i Taxa de Població no activa, els valors de 100%, i en els referits a Afiliacions i Taxa d'Afiliació, els valors de 0 o 0%, poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades d'afiliacions inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats casos, no és possible mostrar la dada o oferir un càlcul exacte.

Nº Demandants – MENORS 25 ANYS

Taxa d'atur – MENORS 25 ANYS (estimació)

Nº Afiliacions – MENORS 25 ANYS

Taxa d'afiliació – MENORS 25 ANYS

Nº Contractes – MENORS 25 ANYS

Taxa de contractació - MENORS 25 ANYS

Taxa de població no activa – MENORS 25 ANYS

NOTA: En els gràfics referits a Taxa d'Atur i Taxa de Població no activa, els valors de 100%, i en els referits a Afiliacions i Taxa d'Afiliació, els valors de 0 o 0%, poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades d'afiliacions inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats casos, no és possible mostrar la dada o oferir un càlcul exacte.

Nº Demandants – MAJORS 44 ANYS

Taxa d'atur – MAJORS 44 ANYS (estimació)

Nº Afiliacions – MAJORS 44 ANYS

Taxa d'afiliació – MAJORS 44 ANYS

Nº Contractes – MAJORS 44 ANYS

Taxa de contractació – MAJORS 44 ANYS

Taxa de població no activa – MAJORS 44 ANYS

NOTA: En els gràfics referits a Taxa d'Atur i Taxa de Població no activa, els valors de 100%, i en els referits a Afiliacions i Taxa d'Afiliació, els valors de 0 o 0%, poden no ajustar-se a la realitat pel fet que la Seguretat Social no facilita dades d'afiliacions inferiors a 5 (Llei orgànica 5/1992 sobre el secret estadístic) i, per tant, en determinats casos, no és possible mostrar la dada o oferir un càlcul exacte.

Nº Demandants - ESTRANGERS

Taxa d'atur - ESTRANGERS (estimació)

Nº Afiliacions - ESTRANGERS

Taxa d'afiliació - ESTRANGERS

Nº Contractes - ESTRANGERS

Tasa de contratación – EXTRANJEROS

Taxa de població no activa - ESTRANGERS

Nº Demandants - DIVERSITAT FUNCIONAL

Nº Contractes – DIVERSITAT FUNCIONAL

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià