L'afiliació disminueix en tot just 476 persones, el menor descens a l'agost dels últims 6 anys

L'afiliació disminueix en tot just 476 persones, el menor descens a l'agost dels últims 6 anys

Els registres del mercat de treball el mes d'agost a la Marina Alta tenen lectura positiva, malgrat que existeix un descens de l' afiliació[1] respecte a juliol fins a aconseguir els 55.965 afiliats (-0,84%), podem parlar en termes de continuïtat de senyals de recuperació del mercat laboral, ja que, si observem el seu comportament respecte als mesos d'agost d'anys anteriors, aquesta disminució respecte al mes anterior, és la menor de l'últim lustre.

L'Observatori Marina Alta de CREAMA que recull en el seu web totes les dades estadístiques sobre la nostra comarca i els municipis que la integren, llança una nova infografia amb dades referides al mercat de treball. Pot consultar l'informe complet i altres ja publicats pel Observatori en aquest link.

Malgrat reflectir un nombre total d'afiliats inferior als aconseguits a l'agost dels dos anys anteriors, en termes relatius podem parlar d'una millora de les variacions respecte al mes de juliol, així veient que el Règim General disminueix respecte al mes passat (-1,7%), la resta règims d'afiliació incrementen, sent el Règim Especial Agrari el que pateix major augment respecte a juliol (+14,15%, no s'ha aconseguit un increment així en la sèrie històrica de 10 anys analitzada). Li segueix des de lluny, el Règim Especial de la Mar, l'increment de la qual respecte a juliol és del 2,18%, i trobant-se sense quasi a penes variació, els règims de la Llar i Autònoms (augments del 0,73% i 0,2% respectivament).

Aquesta lectura canvia quan prenem com a referència el mes equivalent de l'any passat, el nombre d'afiliats a l'agost del 2019 van ser 2.871 més que a final d'aquest mes d'agost (-4,88%). Però si mesurem els afiliats que han variat en els últims 6 mesos, podem afirmar que aquests augmenten en 2.254 est recentment agost respecte a febrer (+7,84%).

El mes d'agost sempre ha sigut un mes peculiar, en el qual coneixem que hi ha sectors on tradicionalment l'economia de la Marina Alta es dinamitza molt per activitats de caràcter turístic i, d'altra banda, hi ha altres activitats que frenen el seu ritme durant el mes de vacances i per tant redueixen el seu nivell d'ocupació, és un mes, per tant, on es combinen aquests comportaments dispars.

Quant l' atur registrat,podem dir que hem tingut a la comarca un mes d'agost relativament bo. S'ha produït un lleuger descens del nombre d'aturats (-0,38%) aconseguint les 11.949 persones. És de destacar, que des del 2014 no s'observava un compartiment millor en aquesta variable, perquè en aqueix mateix any la disminució d'aturats respecte a juliol és -0.72%. Per tant, estem davant un agost que, en termes d'atur registrat, quant a la dinàmica del mes, ha sigut positiva (el millor comportament dels últims cinc anys).

L'estoc d'aturats a l'agost és important, perquè les 11.949 persones desocupades aconseguides aquest agost de 2020 és molt superior al que teníem fa un any, de fet, en els últims 12 mesos l'atur ha crescut en 2.689 persones. Per tant, estem davant una dinàmica mensual positiva el mes d'agost, però amb un comportament interanual bastant negatiu, amb un creixement de l'atur del 29% en l'últim any.

Els contractes, són una variable que reflecteix la dinàmica del mercat de treball al sentit més micro, així quan un empresari veu oportunitats de negoci en el curt termini sol incrementar les contractacions.

El mes d'agost a la Marina Alta s'han signat 3.367 contractes, que malgrat disminuir en una important quantia respecte al mes anterior (-41,9%) i reconeixent que és un fenomen típic d'un mes d'agost a conseqüència de la concentració de vacances en molts sectors durant aquest mes i la menor activitat que registren, en termes de dinàmica interanual, estem davant un comportament positiu, perquè en el mateix mes de l'any anterior es van registrar 136 contractes menys a l'agost, per tant la millora és del 4,21%. Per tipus de contractació, s'ha produït un descens de la contractació en indefinits, s'han signat un 27,32% contractes menys que a l'agost del 2019 i no obstant això s'han signat un 8,93% contractes temporals més que el mateix mes de l'any passat.

En l'inici de l'estat d'alarma, març va finalitzar amb 51.897 afiliats a la Seguretat Social, un mes després, a final del mes d'abril, l'afiliació va descendir fins als 51.802, l'afiliació havia descendit en un 3,55%. En aqueixos dos mesos s'han perdut quasi un 20% d'ocupacions (i aconseguint quasi un 23% en destrucció d'ocupació de febrer a juny), tot això sense tindre en compte el nombre de treballadors acollits en ERTO. Amb aquest panorama, el mercat laboral ha iniciat una senda lenta de recuperació. Podem dir que les dades del mes d'agost són positius i esperem que el context macroeconòmic marcat per la incertesa siga el més efímer possible.

[1] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià