Logo Observatori 250
Que es CREAMA PROJECTES TERRITORIALS Observatori MarinaAlta
PROJECTES TERRITORIALS Catálogo de servicios Observatori

Catálogo de servicios

En aquesta secció es recull la carta de serveis que des del Observatori Marina Alta s'ofereix al conjunt de la comarca i a la societat en general, amb l'objectiu de difondre coneixement sobre la realitat d'aquest territori i la seua evolució.

L'equip multidisciplinar encarregat d'aquest projecte posa a disposició de l'usuari una sèrie d'eines que passem a detallar. Entre els serveis oferits per l'Observatori trobem…

Anàlisi / Àrees d'Interés

En la pròpia web del Observatori, es pot trobar informació estadística actualitzada i classificada per àrees d'interés dels principals indicadors socioeconòmics i laborals, tant a nivell municipal com supramunicipal. Aquesta informació es manté actualitzada constantment i es mostra a través de les següents àrees:

Territorios Marina Alta
Àrea de Territori

Territori: Aquest apartat recull informació sobre l'extensió territorial i característiques del territori de la Marina Alta i els municipis que la componen a través d'indicadors que permeten identificar les característiques territorials i els diferents usos del sòl. Inclou informació referent a com està distribuïda la població en el territori i la superfície de cada terme municipal, entre altres.

demografía Marina Alta
Àrea de Demografia

Demografia: Aquest àrea recull informació sobre l'estructura poblacional que fa referència a l'edat, sexe, nacionalitat i nivell d'estudis entre altres indicadors de la població resident a la Marina Alta. A través d'aquesta informació és possible fer una radiografia i entendre l'evolució de la població per a adoptar mesures i plans de desenvolupament adaptats als grups sociodemogràfics presents en el territori.

Condiciones de vida Marina Alta
Àrea de Condicions de Vida

Condicions de vida: Aquesta àrea recull informació sobre indicadors estadístics utilitzats per a analitzar la manera específica en què viuen les persones en els municipis de la Marina Alta. S'analitzen aspectes com la riquesa, sanitat, violència de gènere, parc de vehicles, …

Mercado de trabajo Marina Alta
Àrea de Mercat de Treball

Mercat de Treball: Conéixer el mercat de treball d'un territori suposa un gran avantatge per al desenvolupament socioeconòmic ja que permet monitorar l'evolució del mercat de treball, identificar nínxols d'ocupació amb potencial de desenvolupament i adaptar les estratègies formatives, laborals i comunicatives de cara a millorar l'ocupabilitat de la població i millorar la productivitat de les empreses. A través d'aquest àrea s'ofereixen indicadors que ofereixen una radiografia de la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, les variables d'interés per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en aquest.

Presupuestos Municipales Marina Alta
Àrea de Pressupostos i Equipaments municipals

Pressupostos i equipaments municipals: Aquesta àrea contempla informació sobre els pressupostos locals i distribució de la despesa municipal entre els diversos serveis de manteniment i atenció a la ciutadania. També s'inclou informació sobre les diferents infraestructures locals classificades segons usos i tipus d'instal·lacions.

Tejido Empresarial Marina Alta
Àrea de Teixit Empresarial

Teixit Empresarial: En aquest apartat es recull informació sobre el nombre d'empreses classificades per sector i activitat econòmica presents a la comarca. Aquest tipus d'informació, en combinació amb els indicadors inclosos en altres àrees permet fer una estimació del potencial empresarial de la comarca que oriente als usuaris a l'hora d'establir projectes empresarials amb alt potencial d'èxit en el territori.

Tejido asociativo Marina Alta
Àrea de Teixit Associatiu

Teixit Associatiu: En aquest apartat s'inclou informació sobre associacions empresarials i no empresarials presents a la comarca. Es realitza una anàlisi detallada del nivell d'associacionisme existent en el territori, en global, i a escala local en cada municipi, denotant així l'activitat col·laborativa, tant en l'àmbit empresarial com en el cívic, present a la Marina Alta.

Agricultura Marina Alta
Àrea d'Agricultura

Agricultura: L'agricultura és una activitat molt arrelada a la cultura de la Marina Alta amb un gran pes tant en l'economia com en el mercat de treball. Per això és fonamental poder accedir a informació exhaustiva sobre el percentatge de cultius, tipus de cultiu, ús de les terres en referència a l'agricultura.

Pesca Marina Alta
Àrea de Pesca

Pesca: La pesca és una activitat molt arrelada a la cultura de la Marina Alta, i més tenint en compte el potencial de les seues Confraries i els seus ports de Calp, Teulada-Moraira, Xàbia i Dénia. Per això és fonamental poder accedir a informació sobre infraestructures pesqueres, espècies o volum de captures a la comarca.

Turismo y servicios Marina Alta
Àrea de Turisme i Serveis

Turisme i Serveis: El turisme, i els serveis associats al mateix, juntament amb l'agricultura és l'activitat econòmica amb major pes sobre el Pib de la comarca. En aquest apartat s'inclouen indicadors i dades sobre el funcionament del sector a la comarca diferenciant característiques pròpies de l'oferta turística així com claus en matèria de visitants i com potencia de multitud d'activitats complementàries centrades en el sector serveis dirigides tant al turista visitant com el resident en la Marina Alta.

Construcción y Vivienda Marina Alta
Àrea de Construcció i Habitatge

Construcció i Habitatge: La informació continguda en aquest apartat permet identificar el pes del sector de la construcció sobre l'economia de la Marina Alta, podent a més identificar els municipis en els quals té una major incidència a través d'indicadors que mesuren el volum de negoci i el pes del sector sobre l'ocupació. S'inclou a més informació sobre la distribució del sòl urbà i el cadastre immobiliari, parc d'habitatges, de cara a preveure l'evolució del sector.

Uso tic Marina Alta
Àrea d'Ús TIC

Ús TIC: En l'era digital actual és molt important que, tant la ciutadania com les empreses, estiguen al dia en l'ús de tecnologia per a no quedar-se al marge d'un desenvolupament cada dia més dependent d'aquestes. Per això des de l'Observatori considerem fonamental disposar d'informació sobre el grau de connectivitat Tic del territori, aportant dades sobre el percentatge d'empreses que utilitzen internet, especialistes TICS o realitzen activitats de compra-venda electrònica.

Medio ambiente Marina Alta
Àrea de Medi ambient

Medi ambient : Aquest apartat recull informació sobre característiques mediambientals del territori de la Marina Alta i els municipis que la componen a través d'indicadors com ara gestió de residus, reciclatge, qualitat i ús de l'aigua, entre altres, que permeten valorar les accions en matèria de sostenibilitat ambiental que es duen a terme a la comarca.

PROJECTES TERRITORIALS Catálogo de servicios Observatori

Informes

Tenint en compte l'objectiu principal marcat pel Observatori de la Marina Alta d'informar, orientar i recolzar en l'adopció d'estratègies i polítiques municipals de desenvolupament, l'equip del Observatori dota de dades i documentació rellevant sobre la situació socioeconòmica municipal i supramunicipal elaborant estudis i informes -quantitatius i qualitatius- sobre aspectes vigents i importants en el desenvolupament sostenible de la societat comarcal.

  • Informes Sectorials: Seguiment dels principals sectors socioeconòmics de la comarca

  • Conjuntura socioeconòmica dels municipis: Informes o fitxes municipals

  • Informes qualitatius sobre el mercat de treball per sectors econòmics

  • Informació sobre col·lectius vulnerables i inserció sociolaboral

  • Informació sobre emprenedoria

  • Informació sobre oferta i demanda de perfils formatius

  • Informació sobre evolució de la qualificació professional de la població

  • Informació sobre projectes i bones pràctiques d'altres territoris

  • Informes qualitatius sobre evolució/ tendències turístiques

  • Informació sobre tendències i nous jaciments d'ocupació

Estudis ad hoc / sota demanda

El Observatori també disposa d'un servei de creació d'estudis ad hoc amb l'objectiu de generar i proporcionar informes sobre àrees o indicadors que no apareguen en la nostra web i que complisquen amb els requisits de disseny i contingut dels usuaris, d'una forma ràpida i eficaç. Per a això, només han de fer-nos arribar la seua petició a través del següent Formulari.

PROJECTES TERRITORIALS Catálogo de servicios Observatori

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel lloc web. Més informació en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià