Informació sobre Turisme i Serveis a Sanet i Negrals

Turisme i Serveis

Turisme i serveis: El turisme és una de les activitats econòmiques amb major pes sobre el PIB de la comarca. En aquest apartat s'inclouen indicadors sobre l'oferta turística i dades sobre el funcionament del sector (flux de visitants, empreses sector serveis, …) en el municipi de Sanet i Negrals.

Evolució anual

Evolució anual (Nre. restaurants)

Evolució anual (Nre. Places)

Índex de Concentració General Restauració

Índex de Concentració Màxima Restauració

Evolució anual (Nre. allotjaments)

Evolució anual (Nre. places)

caValencià