L'atur augmenta al setembre en més de 5 punts percentuals a la Marina Alta mentre que disminueix en la Comunitat Valenciana i pràcticament es manté a la província d'Alacant

L'atur augmenta al setembre en menys proporció que l'any passat

Les dades d'ocupació a últim dia del mes de setembre ens indica un descens del número de afiliats [1] a la Marina Alta, aconseguint la xifra de 53.984 persones. Aquest descens de 1.981 afiliacions, implica una disminució del 3,54% respecte agost. Malgrat que aquesta caiguda és menor que l'originada en el mateix període de l'any passat (-6,04%), a final del tercer trimestre d'enguany, descendeixen els afiliats en 1.296 persones respecte a finals del tercer trimestre del 2019.

L'Observatori Marina Alta de CREAMA que recull en el seu web totes les dades estadístiques sobre la nostra comarca i els municipis que la integren, llança una nova infografia amb dades referides al mercat de treball. Pot consultar l'informe complet i altres ja publicats pel Observatori en aquest link.

Aquest comportament és reiterat any rere any a la Marina Alta, amb la finalització del període estival i l'alta dependència del turisme lligat al sector serveis es produeix un descens de les afiliacions durant el mes de setembre.

En termes interanuals tenim una caiguda de l'ús del 2,34% (-1.296 persones) i aquesta disminució ha sigut més intensa en el Règim General respecte a la resta de sectors (-4,72% respecte a setembre 2019). Per contra, respecte al mateix mes de 2019, el Règim Especial d'Autònoms és el que més ha crescut en afiliació en termes relatius (+2,67%). Si fixem com a referència el segon trimestre d'enguany, la variació percentual més positiva és la generada en el Règim General de la Mar (+11,15%).

Si bé la magnitud de la crisi es pot mesurar amb la variació entre any i any. Com s'ha comentat respecte a setembre de l'any passat, el descens d'afiliats és de 1.296. No obstant això, des del mes anterior a la crisi, l'ocupació ha augmentat a la Marina Alta en 273 afiliats en aquests 7 mesos, una mostra de recuperació del mercat laboral. Però cal tindre en compte que aquestes xifres estan sotmeses a ERTE que engrosseixen les xifres d'afiliats i la matisació dels quals és molt important (tots els treballadors afectats per ERTE que no estan de baixa en la Seguretat Social).

Quant al nombre d' demandants d'ocupació,si bé d'una banda podem dir que en termes percentuals tenim la menor destrucció d'ocupació en els últims 10 anys el mes de setembre (increment del 5,41%), aconseguint un total de 12.595, d'altra banda, trobem que en nombre total d'aturats aconseguits 30 de setembre supera en 2.625 persones, les aconseguides el mateix mes de 2019, això suposa un increment interanual del 26,33%, el major creixement percentual interanual en la sèrie estudiada. Una cosa lògica que ocórrega coneixent els efectes dramàtics en l'ocupació produïts per la crisi sanitària. Aquesta xifra d'aturats no s'havia aconseguit en els últims 5 anys i en aquests 7 mesos de crisi pandèmica es produeix una destrucció de l'ocupació en una mica més de 1.600 llocs de treball (des del mes de febrer), una xifra preocupant que torna a incidir la crisi econòmica passat els mesos d'estiu i que comença a acostar-se a les pitjors dades del que portem fins ara, abril, maig i juny.

L'atur ha incidit més en les dones que en els homes, 54,8% dels demandants d'ocupació són dones, malgrat que l'increment de les xifres respecte a agost s'ha mantingut a l'una en tots dos sexes (+5,15% dones i +5,72% homes).

Quant als tres sectors predominants en ocupació a la Marina Alta; Comerç, Hostaleria, i Construcció, únicament en la construcció disminueix l'atur respecte a agost, aconseguint els quasi 1.600 aturats al setembre, un descens del 2,14% respecte a agost, sent l'hostaleria el sector amb major increment d'aturats, 480 aturats més que a l'agost (+18,8%), aconseguint els 3.035 aturats al setembre.

Les dades d'ocupació conflueixen amb el número de ERTO, existeix una reducció del número de ERTO en els últims mesos, això ens indica una lectura positiva del mercat de treball, però cal tindre en compte que de cara a la tardor és un període de l'any on sol produir-se una desacceleració estacional de l'ocupació i això fa perillar en què la xifra de ERTO puga créixer. Per tant, això suposa que s'uneixen tots dos factors; una certa desacceleració de l'ocupació durant els mesos de tardor que s'uneix a més a uns certs sectors que perden ocupació a la tardor com poden ser els sectors vinculats al turisme, això pot produir el trencament de tendència de reducció del número de ERTO.

La contractació ens genera una mesura del dia mateix del mercat laboral, ens indica que volum d'oportunitats existeix en el mercat de treball per a trobar una ocupació. El mes de setembre es produeix una contractació indefinida a la Marina Alta de 503 contractes i de 3.096 contractes temporals. Aquestes magnituds en comparar-les amb l'any passat representen unes caigudes de la contractació indefinida d'un 14,75% i d'un 6,12% en cas de la contractació temporal. Aquest descens de la contractació mostra signes negatius del foment de contractació, no obstant això, aquesta tendència és positiva, perquè aquestes proporcions negatives van reduint-se. El mes d'abril estàvem parlant de caigudes de la contractació de quasi un 74% respecte a abril del 2019, i d'abril fins a setembre aquestes reduccions interanuals van disminuint progressivament.

Finalment, el comportament trimestral de les contractacions mostra un valor acumulat de 12.766 signatures de contractes en aquest 3er trimestre de l'any, això suposa 7.355 contractes més que en el segon trimestre de l'any, o cosa que és el mateix un increment del 135,93%, no obstant això, de nou, comparant les xifres amb el tercer trimestre del 2019 suposa una disminució de 10,65%, o cosa que és el mateix 1.521 contractes menys.

[1] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià