L'atur baixa a la Marina Alta en 1.099 persones al juny, nou rècord de caiguda mensual de la sèrie històrica

L'atur baixa a la Marina Alta en 1.099 persones al juny, nou rècord de caiguda mensual de la sèrie històrica

L'avanç de la vacunació dóna un respir al mercat laboral al juny

El mes de juny se sol caracteritzar per una important creació d'ocupació i descens de l'atur, ja que és un mes molt propici per al creixement de les activitats estacionals vinculades al turisme i per això estem habituats a veure bones xifres en aquest mes. Les dades publicades han confirmat les expectatives. Tenim dues qüestions de màxima rellevància que ha influït en les dades, un és l'efecte de la pandèmia que encara arrossega efectes en el mercat laboral de la crisi que estem travessant i un altre, és l'efecte positiu que s'està tenint gràcies al ritme de creixement que està prenent la campanya de vacunació, permetent que activitats lligades al sector serveis comencen amb una dinàmica que en tot l'any passat no havien pogut tindre.

El nombre d' afiliats[*] a la Seguretat Social al juny, ha augmentat en 2.534 persones, aconseguint els 57.482 afiliats, la qual cosa es tradueix en un augment del 4,61%.

El mes de juny d'aquest 2021 ha augmentat l'afiliació en més de 2.500 persones. Quan comparem aquest augment del mes de juny amb junys d'anys anteriors, el que s'observa és que estem davant el millor juny de la sèrie històrica. En termes d'afiliació a la Seguretat Social, estem davant una dada molt favorable per a ser un mes de juny.

Quant a la variació interanual d'afiliats, ressalta l'augment significatiu de l'afiliació al juny de 2021 respecte a juny de l'any passat, que es tradueix en un creixement de l'afiliació en un 7,9%. Al juny de 2020 la disminució de l'afiliació respecte a juny ’19 era del 8,1%. Aquesta ha sigut la tònica al llarg del primer any de vida de la pandèmia, cada mes comparat amb el seu equivalent de l'any anterior tenia caigudes considerables en les afiliacions, i és en aquest mes de juny, quan es produeix el millor comportament de l'afiliació. Aquest creixement interanual de 4.221 afiliats en els últims 12 mesos ens indica que el nivell de creixement de l'afiliació continua accelerant-se, sabent que fins que no transcorre un any de pandèmia no es trenca la barrera del creixement negatiu.

Per sectors, ha sigut pràcticament generalitzada la creació d'ocupació el mes de juny. No hi ha caigudes de l'afiliació en cap sector durant aquest mes a excepció de l'Agricultura que en termes relatius cau un 4,96% respecte al mes anterior, aconseguint els 402 afiliats. Els majors augments de l'afiliació en termes absoluts han sigut en El Règim General, on cotitzen la majoria d'empleats per compte d'altri, aquests augmenten en 2.312 afiliats i va sumar un total de 37.465 contribuents al juny, un 6,58% més que al maig de 2021.

Quant al nombre d' aturats, el mes de juny també ha sigut un molt bon mes per a l'atur registrat a la Marina Alta. Ha descendit l'atur en 1.099 persones respecte a maig (-8,23%), fins a aconseguir un total de 12.253. Ha sigut el descens d'aturats més important en un mes de juny, comparant-lo amb el mateix mes en els últims 10 anys. Per tant, estem observant el millor juny de la sèrie històrica, un comportament amb signe adequat, però en termes de foto fixa, cal tindre en compte que aquesta xifra de 12.253 aturats s'ha d'absorbir, perquè abans de la crisi, estàvem entorn als 10.990 aturats (febrer ’20). En termes interanuals tenim reduccions importants de l'atur (-9,18%), que es tradueix en 1.238 aturats menys respecte a juny’20.

El descens de demandants d'ocupació en l'últim mes ha sigut més accentuat en el cas dels homes. Malgrat que en tots dos grups de població es registren baixades de la desocupació, és en els homes on de manera relativa disminueix més, un descens del 8,54% enfront d'una caiguda del 7,99% en dones. El mateix ocorre quant a la variació percentual en l'últim any, es produeix una caiguda de l'atur en les dones del 8,40%, mentre que en els homes es produeix un descens de l'atur del 10,16% en l'últim any. Es pot detallar que a tancament de mes de juny existeix un registre d'aturats del 56,28% en dones (6.896) enfront del 43,72% en homes (5.857), es prolonga per tant aqueixa disparitat de gènere en termes d'ocupació.

Si analitzem l'atur per sectors productius, podem parlar de ple descens de la desocupació. On evidentment en el sector serveis, malgrat posseir les xifres més altes d'atur (9.219 demandants d'ocupació), és on més cau l'atur respecte al passat mes de maig (-9,73%).

Sin embargo, si observamos las tasas interanuales y comparamos las cifras de este mes de junio de 2021 con junio de 2020, los datos varían. El sector Agricultura es el más perjudicado, con un aumento del número de parados en un 6,22% (+15 personas), Construcción y Servicios disminuyen su número de parados en un 4,55% (-70 personas), y 8,39% (-844 personas) respectivamente, e Industria disminuye en un 4,82% (-28 personas).

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que aquesta ha disminuït quasi dos punts respecte a maig, aconseguint una taxa d'atur estimada del 17,57%.

De nou, com en anàlisis anteriors del mercat laboral, s'ha de conéixer l'evolució del número total de ERTO i amb això reconéixer la denominada “afiliació efectiva” -no totes les persones que figuren com a afiliats a la seguretat social estan efectivament treballant- i per a això s'ha de conéixer la població en ERTO. Si abans s'apreciaven valors positius de l'afiliació a la seguretat social, el nivell d'optimisme en el mercat laboral és encara major en analitzar les dades d'ERTO.

El mes de juny segueix sense sumar-se cap expedient de regulació temporal d'ocupació a la Marina Alta, la qual cosa suposa que es continuen mantenint els 3.776 ERTO sol·licitats des de l'inici de la pandèmia, que han afectat al voltant de 15.615 afiliats. És important ressaltar que davant la situació de crisi econòmica derivada del covid-19, 21 empreses han sol·licitat ERE, amb el conseqüent tancament de l'activitat, la qual cosa ha provocada que més de 100 persones (111) cessen definitivament la relació laboral amb l'empresa. Després d'un nou repunt que va haver-hi al gener i febrer de 2021 (642 ERTO), portem quatre mesos consecutius de descensos ininterromputs, la qual cosa és indicatiu d'una progressiva recuperació i volta a l'activitat dels treballadors afectats.

Quant als contractes,ens proporcionen una mesura clara de la dinàmica de l'ocupació en el mercat laboral en termes de creació o no d'oportunitats, sobretot per a les persones que estan en desocupació. El mes de juny s'han signat 472 contractes indefinits i 5.407 contractes temporals. Existeixen augments molt importants en termes interanuals, així si comparem amb juny de 2020, es duplica amb escreix la xifra de contractes, concretament per al cas de contractes temporals (increment del 130,97%), propi del reforç temporal de personal en el sector serveis, tan característic en els mesos estivals. Darrere dels contractes temporals està gran part de l'activitat turística programada per a estiu.

En aquest cas es produeix una lectura positiva en la contractació durant el mes de juny, perquè prenent com a referència un any precrisi, observem una superació en més de 300 contractes signats durant aquest mes al produït al juny de 2019 (diferent és quan parlem de la contractació trimestral, en aquest segon trimestre de 2021 encara estem per davall de les contractacions de segons trimestres d'anys anteriors -a excepció del 2n trimestre de ’20-).

Respecte al mes anterior, l'augment de la contractació ha sigut d'un 52,82% o cosa que és el mateix, 2.032 contractes més que al maig de 2021. Especial esment al fet que la contractació indefinida a caigut en un 3,28% en l'últim mes a favor de la contractació temporal, que ha crescut en un 60,97 respecte a maig. Es poden apreciar diferències en la variació de la contractació per sexe respecte al mes anterior, així la contractació en dones ha augmentat en un 58,27% respecte a maig i en els homes un 47,64%, aquestes dades es complementen amb el nombre de contractes signats durant el mes de juny que ha sigut a favor de les dones en un 50,45% i del 49,55% per als homes.

[*] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

 

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià