Contínua el descens de l'atur a la Marina Alta. La desocupació registra al maig la major caiguda en aquest mes

Contínua el descens de l'atur a la Marina Alta. La desocupació registra al maig la major caiguda en aquest mes

L'atur continua descendint a la Marina Alta, sent 780 el nombre de persones que han trobat ocupació entre març i abril. Actualment el nombre total d'aturats a la comarca és de 13.352. Una caiguda considerable respecte al mes anterior (-5,52%), si bé encara hi ha 2.364 aturats més que abans de la crisi (+21,51% respecte a febrer ‘20).

El nombre d' afiliats[*] a la Seguretat Social al maig, ha augmentat en 1.633 afiliats, aconseguint els 54.948 afiliats, la qual cosa es tradueix en un augment del 3,06%.

El mes de maig té un comportament positiu en l'ocupació. Si comparem amb el mateix mes d'anys anteriors, es pot confirmar el millor registre d'ocupació, propi de la bonança en l'ocupació pròpia d'aquest mes. Maig és dels millors mesos en termes d'afiliació i atur. L'afiliació ha augmentat molt més que en 2020.

Quant a la variació interanual d'afiliats, ressalta un augment de l'afiliació al maig de 2021 respecte a maig de l'any passat, que es tradueix en un creixement de l'afiliació d'un 4,67%. Al maig de 2020 la disminució de l'afiliació respecte a maig ’19 era del -5,6%, ocorria el mateix amb els successius mesos comparant-los amb l'equivalent de l'any anterior, fins que no s'entra a l'any de transcurs de pandèmia no es pot parlar en termes positius de la variació de l'afiliació i és aquest mes de maig de 2021 quan es produeix el millor comportament en l'afiliació.

Per sectors, ha sigut pràcticament generalitzada la creació d'ocupació el mes de maig, no hi ha caigudes de l'afiliació en cap sector durant aquest mes a excepció de l'Agricultura que en termes relatius cau un 3,64% respecte al mes anterior, aconseguint els 423 afiliats. Els majors augments de l'afiliació en termes absoluts han sigut en El Règim General, on cotitzen la majoria d'empleats per compte d'altre, recupera 1.419 afiliats i va sumar un total de 35.153 contribuents al maig, un 4,21% més que a l'abril de 2021.

Quant al nombre d' aturats, el mes de maig ha sigut un bon mes per a l'atur registrat a la Marina Alta. Ha descendit l'atur en 780 persones respecte a abril (-5,52%), fins a aconseguir un total de 13.352. Ha sigut el descens d'aturats més important en un mes de maig en els últims 10 anys. Per tant, estem davant un comportament amb signe adequat, però en termes de foto fixa, cal tindre en compte que aquesta xifra de 13.352 aturats s'ha d'absorbir, perquè abans de la crisi, estàvem entorn als 10.990 aturats (febrer ’20) i amb valors durant aquest mes molt similars als trobats el mateix maig de l'any passat (13.343 aturats al maig 2020). Malgrat que existeix una baixada considerable d'aturats respecte al mes d'abril, el seu valor continua estant al mateix nivell dels que hi havia fa un any, l'atur registrat creix en 9 persones en l'últim any, aquest creixement anual suposa un augment en termes interanuals del 0,1% (respecte a maig ’20).

El descens de demandants d'ocupació en l'últim mes ha sigut més accentuat en el cas de les dones. Malgrat que en tots dos grups de població es registren baixades de la desocupació, és en les dones on de manera relativa disminueix més, un descens del 5,97% enfront d'una caiguda del 4,93% en homes. No ocorre el mateix quant a la variació percentual en l'últim any. Es produeix un increment de l'atur en el cas de les dones (+1,34%), mentre que en els homes es produeix un descens de l'atur del 1,51% en l'últim any. Es pot detallar que a tancament de mes de maig existeix un registre d'aturats del 56,13% en dones (7.971) enfront del 43,87% en homes (6.161), es prolonga aquesta disparitat de gènere en termes d'ocupació.

Si analitzem l'atur per sectors productius, el sector més perjudicat respecte al mes anterior és el sector de l'Agricultura (+4,33%), si bé el sector Serveis posseeix les xifres més altes d'atur (10.213 demandants d'ocupació), és el sector on més cau l'atur respecte al passat mes d'abril (-6,65%).

No obstant això, si observem les taxes interanuals i comparem les xifres d'aquest mes de maig de 2021 amb maig de 2020, les dades varien. De nou, el sector Agricultura és el més perjudicat, amb un augment del nombre d'aturats en un 15,22% (+35 persones), Construcció i Serveis disminueixen el seu nombre d'aturats en un 3,70% (-58 persones), i 0,89% (-92 persones) respectivament, i Indústria pràcticament es manté, un augment de 0,34% (+2 persones).

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que aquesta ha disminuït quasi un punt i mig respecte a abril, aconseguint una taxa d'atur estimada del 19,55%.

De nou, com en anàlisis anteriors del mercat laboral, s'ha de conéixer l'evolució del número total de ERTO i amb això reconéixer la denominada “afiliació efectiva” -no totes les persones que figuren com a afiliats a la seguretat social estan efectivament treballant- i per a això s'ha de conéixer la població en ERTO.

El mes de maig no s'ha sumat cap expedient de regulació temporal d'ocupació a la Marina Alta, la qual cosa suposa que es manté en els 3.776 ERTO sol·licitats des de l'inici de la pandèmia, que han afectat al voltant de 15.615 afiliats. És important ressaltar que davant la situació de crisi econòmica derivada de la covid-19, 20 empreses han sol·licitat ERO, amb el conseqüent tancament de l'activitat, la qual cosa ha provocat que més de 100 persones (103) cessen definitivament la relació laboral amb l'empresa.

Quant als contractes,, ens proporcionen un acostament ajustat de la dinàmica del mercat laboral en termes de creació o no d'oportunitats, sobretot per a les persones que estan en desocupació. El mes de maig s'han signat 488 contractes indefinits i 3.359 contractes temporals. Existeixen augments molt importants en termes interanuals, així si comparem amb maig de 2020, pràcticament es doblega la xifra de contractats indefinits com de temporals (increments de 105,04% i 148,08% respectivament), però encara s'està lluny dels mesos de maig previs a la crisi (526 indefinits i 3.985 temporals al maig ‘19).

Respecte al mes anterior, l'augment de la contractació ha sigut d'un 36,76% o cosa que és el mateix, 1.034 contractes més que a l'abril de 2021. Especial menció al fet que la contractació indefinida ha caigut en un 8,27% en l'últim mes a favor de la contractació temporal, que ha crescut en un 47,26% respecte a abril. Encara que les diferències en la variació de contractes per sexe són mínimes respecte al mes d'abril, el nombre de contractes signats durant el mes de maig ha sigut a favor dels homes en un 51,29% i del 48,71% per a les dones.

[*] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià