Bona dada d'atur al març, amb activació de la contractació i caiguda d'ERTO

Bona dada d'atur al març, amb activació de la contractació i caiguda d'ERTO

Per primera vegada, en aquest mes de març, podem mirar un any arrere i comparar les dades laborals amb un mes de març de 2020 plenament afectat per la crisi del coronavirus, canviant significativament alguna de les qüestions que es poden trobar en les comparacions interanuals.

El nombre d' afiliats[*] a la Seguretat Social al març, augmenta en quasi 1.140 afiliats, aconseguint els 52.328 afiliats, la qual cosa es tradueix en un augment del 2,22%. Aquesta dada sembla positiva, però cal tindre en compte que el mes de març és un mes en què tradicionalment es crea molta ocupació. Es destaca que en l'última dècada solament al març de 2020 es van tindre pèrdues d'ocupació, tenint en tots els altres mesos de març sense excepció, creixements de l'ocupació. Per tant, aquests 1.138 més d'afiliats al març de 2021, representen un discret increment respecte al que s'hauria d'estar veient en un any previ a la crisi.

Quant a la sèrie desestacionalitzada d'afiliats, es reflecteix a penes un lleu augment de l'afiliació al març, que es tradueix en un creixement d'ocupació, amb una variació del 0,89% respecte a març de 2020. És interessant conéixer la seqüència seguida, perquè abans de la crisi de la covid-19, al febrer de 2020, l'ocupació estava creixent a un ritme del 2,2%. A partir del mes de març de 2020 entrem en pèrdues interanuals d'ocupació, amb moments com el mes de juny amb pèrdues interanuals superiors al 8%, (-4.723 afiliats). És a partir de juliol quan s'ha anat recuperant progressivament aqueixa tendència, sent aquest mes de març quan per primera vegada des de l'inici de la crisi augmenta l'ocupació respecte al mateix mes de l'any anterior, i això és així, perquè per primera vegada estem comparant el mes de març de 2021 amb una dada 12 mesos arrere que ja estava afectat per la crisi. D'ací la seua millora significativa, i del que era una taxa de destrucció d'ocupació en termes interanuals, canvia a positiu, la qual cosa suposa en termes de persones, un augment de 461 afiliats a la Seguretat Social en un any.

El Règim General, on cotitzen la majoria d'ocupats per compte d'altre, recupera 1.034 afiliats i va sumar un total de 32.901 contribuents al març, un 3,24% més que al febrer de 2021. L'afiliació al Règim Especial Agrari és el sector més afectat, en termes relatius, cau un 1,2% respecte al mes anterior i disminueix un 6,36% respecte al mateix mes de l'any anterior, aconseguint els 427 afiliats.

Quant al nombre d' aturats a la Marina Alta durant el mes de març, ha sigut un bon mes per a l'atur registrat. Ha descendit l'atur en 500 persones respecte a febrer (-3,37%), fins a aconseguir un total de 14.322. Ha sigut el millor mes en els últims dos anys i contrasta molt notablement amb el que va passar al març de l'any passat, en el qual va haver-hi un pic d'augment d'aturats respecte al mes anterior de més de 780 aturats. Malgrat que existeix una baixada d'aturats respecte al mes de febrer, el seu valor continua estant per damunt dels que hi havia fa un any. L'atur registrat creix en 2.553 persones en l'últim any, aquest creixement anual suposa un augment en termes interanuals del 21,69% (respecte a març’20).

Els increments percentuals en l'últim any han sigut una mica més intensos en el cas de les dones. En tots dos grups de població, es registren augments de la desocupació, un augment del 21,90% en les dones i del 21,43% en els homes, respecte a març del 2020. Igualment, l'atur ha disminuït més entre els homes que entre les dones, i en aquest primer trimestre de l'any, el nombre de dones en atur és superior (8.071 parades, 55,35%) al d'homes (6.251 aturats, 43,65%).

Si analitzem l'atur per sectors productius, el sector més perjudicat respecte al mes anterior és el sector de l'Agricultura (+2,38%), si bé el sector Serveis posseeix les xifres més altes d'atur (11.136), és el sector on més cau l'atur respecte al passat mes de febrer (-4,04%).

No obstant això, si observem les taxes interanuals i comparem les xifres d'aquest mes de març de 2021 amb març de 2020, els números són bastant més alarmants. Així, el sector Agricultura ha augmentat el seu nombre d'aturats en un 29,65% (+59 persones), Serveis ha augmentat el seu nombre d'aturats en un 21,49% (+1.970 persones), Indústria en un 12,62% i Construcció en un 11,16% (+68 i +154 respectivament).

Per mitjà del càlcul de la taxa d'atur, a la Marina Alta, s'observa que aquesta ha disminuït respecte a febrer, aconseguint una taxa d'atur estimada del 21,48%.

De nou, com en anàlisis anteriors del mercat laboral, s'ha de conéixer l'evolució del nombre total d' ERTO i amb això reconéixer la denominada “afiliació efectiva” -no totes les persones que figuren com a afiliats a la seguretat social estan efectivament treballant- i per a això s'ha de conéixer la població en ERTO.

El mes de març s'han sumat tan sols 12 expedients de regulació temporal d'ocupació a la Marina Alta, la qual cosa suposa un increment d'aproximadament 26 treballadors afectats (existeixen al voltant de 3.773 ERTO sol·licitats acumulats des de l'inici de la pandèmia al qual han afectat al voltant de 15.608 afiliats). Com és d'esperar, el gran pes de les concessions es manté en les activitats del sector serveis (90,4%), concretament en l'activitat de restaurants i llocs de menjar (sobre el 26,4% de les empreses amb al voltant de 4.421 afiliats afectats), establiments de beguda (sobre el 12,6% i al voltant de 1.568 afiliats afectats), perruqueries i altres tractaments de bellesa (sobre un 4,6% amb al voltant de 342 treballadors afectats), manteniment i reparació de vehicles de motor (sobre el 2,8% i al voltant de 361 treballadors afectats), entre altres.

Quant als contractes,, podem establir també una comparació, que per primera vegada es pot contrastar de manera interanual respecte al mes d'inici de la crisi (març 2020) i es pot observar creixements de la contractació. Així, tenim un augment global del 2,84% de la contractació (72 contractes més que al març de 2020). Per modalitat, tenim que la contractació indefinida ha augmentat un 28,06%, mentre que en el cas de la contractació temporal hi ha hagut una reducció respecte a març de 2020 d'un 3,45%.

Respecte al mes anterior, l'augment ha sigut d'un 48,77% o cosa que és el mateix, 854 contractes més que al febrer de 2021. Especial esment al fet que la contractació en dones ha augmentat, en l'últim mes, un 56,23%, mentre que la contractació en homes ha crescut en un 42,69%.

[*] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d'afiliació de treballadors és menor que cinc, no s'indica el valor real, sinó que s'indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i fes-nos arribar la teva pregunta.

caValencià